Ceník - rezervace
Email je povinný.
Napište Váš dotaz nebo zprávu


Předem děkujeme za zájem. Prosíme vyplňte pečlivě vaši e-mailovou adresu popř. telefon, abychom se vám mohli ozvat zpět.

Děkujeme za Vaši zprávu, brzy Vás budeme kontaktovat.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce:
Správce přistupuje k ochraně osobních údajů fyzických osob dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících právních předpisů např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Nařízení”) jako k jedné ze svých priorit, ačkoliv získávání osobních údajů ani jejich zpracování není hlavním cílem a předmětem činnosti Správce. Správce zavedl, dodržuje a pravidelně aktualizuje opatření, která mají za cíl zajistit maximální ochranu jím zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů. Součástí těchto opatření jsou tyto zásady zpracování osobních údajů, které shrnují základní informace o tom, jaké osobní údaje Správce v rámci své činnosti zpracovává, pro jaké časové období, za jakým účelem a z jakého důvodu pro zpracování dle Nařízení.
Zásady zpracování osobních údajů vyplývají z čl. 5 Nařízení.

 1. OSOBNÍCH ÚDAJE fyzických osob, které Správce zpracovává
  Správce zpracovává zpravidla osobní údaje:
  • jméno, příjmení,
  • emailová adresa,
  • telefonní číslo,
  • prohlížeč a jeho verzi
  • operační systém a jeho verzi
  • jazyk prohlížeče a operačního systému

 2. ÚČELY, DOBA a PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ
  Osobní údaje jsou vždy zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účely, ke kterým jsou tyto osobní údaje potřebné. Ke zpracování osobních údajů dochází vždy na základě určitého zákonného důvodu a v jeho mezích.
  Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  • Vedení obchodní komunikace
  • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
  • Zajištění ochrany zdraví a majetku
  • Účetní a daňové evidence
  • Plnění ostatních zákonných povinností

  Konkrétně se osobní údaje zpracovávají pro tyto účely:
  • e-mail za účelem primární komunikace s klientem,
  • e-mail, jméno a příjmení z dotazníku, které vyplňujete při vytváření
  • telefonní číslo za účelem možného rychlého kontaktování u dotazů, které nesnesou odkladu.

  Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pro jeden z výše uvedených účelů, přičemž nikdy nedochází ke zpracování těchto osobních údajů způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.
  Správce zpracovává osobní údaje na základě níže uvedených důvodů, a to:
  • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  • oprávněný zájem;
  • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na Správce vztahuje;

  V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu.
  Správce zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

 3. PŘEDÁVÁNÍ a ZPRACOVATELÉ osobních údajů
  Pokud Správce využívá při své činnosti služeb odborných specializovaných subjektů, například marketingových agentur, dodavatelů IT služeb a jiných dodavatelů, jsou tyto osoby zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu s pokyny Správce.

  Zpracovateli pro Správce jsou zejména:
  Správce předává osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR) nebo při ochraně svých práv.
  K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu jejich soukromí.

 4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  Právo na přístup k osobním údajům
  Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a může požádat Správce o informace:
  • zda zpracovává jeho osobní údaje,
  • o účelech zpracování,
  • týkající se kategorií dotčených osobních údajů,
  • o plánované době zpracování,
  • týkající se existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz jeho osobních údajů,
  • o omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • o právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  • o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
  • týkající se skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  Správce na základě žádosti subjektu údajů mu poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Bude-li subjekt údajů žádat opakovaně o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nebo žádost subjektu údajů bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, je Správce oprávněn žádost odmítnout.

  Právo na opravu nepřesných údajů
  Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Správce zpracovává.

  Právo na výmaz osobních údajů
  Subjekt údajů může kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů. Správce smaže bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje subjektu údajů, pokud vyhodnotí, že žádost subjektů údajů je oprávněná a Správce nemusí dané osobní údaje zpracovávat z jiné právní povinnosti.

  Právo na omezení zpracování
  Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

  Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených bodů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
  Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle výše uvedených bodů, je Správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

  Právo na přenositelnost osobních údajů
  Každý subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Každý subjekt údajů má rovněž právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci, ale toto právo lze uplatnit pouze ve stanovených případech, a to pokud je zpracování osobních údajů prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na:
  • souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 Nařízení nebo v případě citlivých údajů na souhlasu uděleném v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, nebo
  • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle čl. 6 odst. 1 Nařízení.

  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a Právo podat stížnost
  Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Správcem. Neprokáže-li se, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Správce ukončí zpracovávání dotčených osobních údajů na základě námitky bez zbytečného odkladu.
  Každý subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů u dozorového orgánu, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky www.uoou.cz.

 5. KONTAKTY a ŽÁDOST SUJEKTŮ ÚDAJŮ
  Subjekt údajů může uplatnit svá práva plynoucí z Nařízení na kontaktní adrese Správce. Veškeré žádosti vztahující se ke zpracování osobních údajů mohou být zasílány v elektronické podobě, kdy v předmětu emailu musí být uvedena zkratka „GDPR“ nebo v listinné podobě na kontaktní adresu.

  V žádosti subjektů údajů musí být specifikováno, čeho se týká a jakého práva chce subjekt údajů využít.
  Správce může sdělit informace o osobních údajích subjektu údajů jen tomu subjektu údajů, ke kterému se dotyčné osobní údaje vztahují. V případě, že má Správce pochybnosti o totožnosti osoby, která žádá o informace, může postupovat dle článku 12 odst. 6 Nařízení, tj. může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů (který podává žádost).

Ubytování

 

 

Více fotografií

Email je povinný.
Napište Váš dotaz nebo zprávu


Předem děkujeme za zájem. Prosíme vyplňte pečlivě vaši e-mailovou adresu popř. telefon, abychom se vám mohli ozvat zpět.

Děkujeme za Vaši zprávu, brzy Vás budeme kontaktovat.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce:
Správce přistupuje k ochraně osobních údajů fyzických osob dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících právních předpisů např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Nařízení”) jako k jedné ze svých priorit, ačkoliv získávání osobních údajů ani jejich zpracování není hlavním cílem a předmětem činnosti Správce. Správce zavedl, dodržuje a pravidelně aktualizuje opatření, která mají za cíl zajistit maximální ochranu jím zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů. Součástí těchto opatření jsou tyto zásady zpracování osobních údajů, které shrnují základní informace o tom, jaké osobní údaje Správce v rámci své činnosti zpracovává, pro jaké časové období, za jakým účelem a z jakého důvodu pro zpracování dle Nařízení.
Zásady zpracování osobních údajů vyplývají z čl. 5 Nařízení.

 1. OSOBNÍCH ÚDAJE fyzických osob, které Správce zpracovává
  Správce zpracovává zpravidla osobní údaje:
  • jméno, příjmení,
  • emailová adresa,
  • telefonní číslo,
  • prohlížeč a jeho verzi
  • operační systém a jeho verzi
  • jazyk prohlížeče a operačního systému

 2. ÚČELY, DOBA a PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ
  Osobní údaje jsou vždy zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účely, ke kterým jsou tyto osobní údaje potřebné. Ke zpracování osobních údajů dochází vždy na základě určitého zákonného důvodu a v jeho mezích.
  Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  • Vedení obchodní komunikace
  • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
  • Zajištění ochrany zdraví a majetku
  • Účetní a daňové evidence
  • Plnění ostatních zákonných povinností

  Konkrétně se osobní údaje zpracovávají pro tyto účely:
  • e-mail za účelem primární komunikace s klientem,
  • e-mail, jméno a příjmení z dotazníku, které vyplňujete při vytváření
  • telefonní číslo za účelem možného rychlého kontaktování u dotazů, které nesnesou odkladu.

  Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pro jeden z výše uvedených účelů, přičemž nikdy nedochází ke zpracování těchto osobních údajů způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.
  Správce zpracovává osobní údaje na základě níže uvedených důvodů, a to:
  • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  • oprávněný zájem;
  • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na Správce vztahuje;

  V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu.
  Správce zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

 3. PŘEDÁVÁNÍ a ZPRACOVATELÉ osobních údajů
  Pokud Správce využívá při své činnosti služeb odborných specializovaných subjektů, například marketingových agentur, dodavatelů IT služeb a jiných dodavatelů, jsou tyto osoby zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu s pokyny Správce.

  Zpracovateli pro Správce jsou zejména:
  Správce předává osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR) nebo při ochraně svých práv.
  K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu jejich soukromí.

 4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  Právo na přístup k osobním údajům
  Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a může požádat Správce o informace:
  • zda zpracovává jeho osobní údaje,
  • o účelech zpracování,
  • týkající se kategorií dotčených osobních údajů,
  • o plánované době zpracování,
  • týkající se existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz jeho osobních údajů,
  • o omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • o právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  • o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
  • týkající se skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  Správce na základě žádosti subjektu údajů mu poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Bude-li subjekt údajů žádat opakovaně o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nebo žádost subjektu údajů bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, je Správce oprávněn žádost odmítnout.

  Právo na opravu nepřesných údajů
  Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Správce zpracovává.

  Právo na výmaz osobních údajů
  Subjekt údajů může kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů. Správce smaže bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje subjektu údajů, pokud vyhodnotí, že žádost subjektů údajů je oprávněná a Správce nemusí dané osobní údaje zpracovávat z jiné právní povinnosti.

  Právo na omezení zpracování
  Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

  Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených bodů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
  Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle výše uvedených bodů, je Správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

  Právo na přenositelnost osobních údajů
  Každý subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Každý subjekt údajů má rovněž právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci, ale toto právo lze uplatnit pouze ve stanovených případech, a to pokud je zpracování osobních údajů prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na:
  • souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 Nařízení nebo v případě citlivých údajů na souhlasu uděleném v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, nebo
  • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle čl. 6 odst. 1 Nařízení.

  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a Právo podat stížnost
  Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Správcem. Neprokáže-li se, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Správce ukončí zpracovávání dotčených osobních údajů na základě námitky bez zbytečného odkladu.
  Každý subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů u dozorového orgánu, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky www.uoou.cz.

 5. KONTAKTY a ŽÁDOST SUJEKTŮ ÚDAJŮ
  Subjekt údajů může uplatnit svá práva plynoucí z Nařízení na kontaktní adrese Správce. Veškeré žádosti vztahující se ke zpracování osobních údajů mohou být zasílány v elektronické podobě, kdy v předmětu emailu musí být uvedena zkratka „GDPR“ nebo v listinné podobě na kontaktní adresu.

  V žádosti subjektů údajů musí být specifikováno, čeho se týká a jakého práva chce subjekt údajů využít.
  Správce může sdělit informace o osobních údajích subjektu údajů jen tomu subjektu údajů, ke kterému se dotyčné osobní údaje vztahují. V případě, že má Správce pochybnosti o totožnosti osoby, která žádá o informace, může postupovat dle článku 12 odst. 6 Nařízení, tj. může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů (který podává žádost).